Învățământ superior

Proiecte

Start în carieră prin master didactic

Un mediu de colaborare pentru experții din domeniul educației, cu rol în procesul de formare, unde pot schimba idei, opinii și experiențe în mod gratuit, liber și facil, cu scopul îmbunătățirii nivelului de competențe al personalului didactic, precum și al sprijinirii și îmbunătățirii programelor de master didactic.

Interval de implementare: 2020 – 2023.

Proiect în derulare
POCU

ReCONECT - Adaptare la Schimbare

Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă prin introducerea de noi instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe.

Interval de implementare: 2020 – 2022.

Proiect în derulare
Pocu

Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc

Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar prin diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar, îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile, precum și prin stimularea accesului la învățământul superior.

Interval de implementare: 2018 – 2022.

Proiect în derulare
Pocu

Noi perspective în educație - NPE

Optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul educației, prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin dezvoltarea unei politici publice bazată pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 2030.

Interval de implementare: 2018 – 2022.

Proiect în derulare
Poca

New building blocks of the Bologna Process: fundamental values - NewFAV

Proiectul își propune să sprijine implementarea angajamentelor Procesului Bologna, în conformitate cu Comunicatul de la Roma și să susțină activitatea grupului de lucru BFUG privind valorile fundamentale (WG on Fundamental Values), prin propunerea unui set de indicatori privind monitorizarea și evaluarea valorilor fundamentale precum și un mecanism de monitorizare a acestora. În același timp, proiectul vizează o analiză a modului în care micro-certificatele pot fi utilizate în designul programelor de studiu pentru aprofundarea principiului de incluziune socială.

Interval de implementare: 2022 – 2024.

Proiect în derulare
ERASMUS +

Enhancing Graduate Tracking in Romania: Gathering Qualitative and European-level Compatible Data - EURONES-RO

Proiectul are ca obiectiv general implementarea studiului pilot Eurograduate 2022 în România. Cercetarea va cuprinde un chestionar cadru, propus de consorțiul european care administrează implementarea Eurograduate 2022, fiind utilizate totodată și date administrative. Cohortele de absolvenți de învățământ superior vizate sunt cele din anii universitari 2020/2021 (T+1) și 2016/2017 (T+5).

Interval de implementare: 2022 – 2024.

Proiect în derulare
ERASMUS +

Politici publice fundamentate în Învățământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României

Proiectul aduce o nouă filozofie de colectare a datelor din sistemul de învățământ universitar și de interpretare a acestora. Specialiștii au identificat tipurile de date specifice, necesare fundamentării politicilor publice pentru a realiza metodologiile de colectare a acestora. O alta noutate pe care o propune este crearea unei platforme informatice (ANS), ce conține date relevante culese de la universitățile românești, structurate pe indicatori bine stabiliți. Platforma poate fi o resursa pentru fundamentarea politicilor din zona învățământului superior.
Proiectul a vizat si dezvoltarea unei platforme de informare privind învățământul superior: is.uefiscdi.ro

Interval de implementare: 2012 – 2014.

Proiect finalizat
PODCA

Tying the Knots in Bologna Implementation (KnoBI)

Scopul principal al proiectului l-a constituit îmbunătățirea implementării reformelor asumate de România în conformitate cu Procesul Bologna, pentru alinierea la standardele promovate de Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA). Proiectul a urmărit readucerea în atenția decidenților și a celor interesași a reformelor Bologna care să facă învățământul superior românesc compatibil și compatibil cu celelalte sisteme europene. Acest obiectiv a fost realizat prin crearea unui grup de experți naționali Bologna, prin derularea unor exerciții de peer-learning, prin schimburi de bună practică cu experții / decidenții din alte state europene sau prin îmbunătățirea procesului de raportare premergător Conferinței Ministeriale EHEA (2018).

Interval de implementare: 2016 – 2018.

Proiect finalizat
ERASMUS +

Study on the impact of admission systems on higher education outcomes

Scopul principal al contractului de servicii EAC-2015-0470 l-a constituit elaborarea unui studiu privind impactul sistemelor de admitere în învățământul superior asupra rezultatelor învățării. Studiul a urmărit maparea politicilor și strategiilor naționale privind implementarea unor sisteme de admitere deschise, selective sau mixte de acces în învățământul superior, evidențierea corelațiilor între sistemele de admitere și rezultatele învățării, precum și exemple de bune practici la nivelul sistemelor de acces prin utilizarea diverselor modele de admitere.

Interval de implementare: 2015 – 2017.

Proiect finalizat
Comisia Europeană
Proiecte încheiate înainte de anul 2015  ▾

Internaționalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior de calitate

Proiectul își propune să crească calitatea în sistemul de învățământ superior, în contextul implementării  Procesului Bologna, prin îmbunătățirea abordării strategice a universităților din România la nivel local, național și internațional.

Interval de implementare: 2014 – 2015.

Proiect finalizat
POSDRU

Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFO-HE)

Prin acest proiect, se implementează integral Registrul Matricol al Universităților din România (RMUR) pentru toți studenții înscriși în învățământul superior, ceea ce va duce la construcția unei imagini reale a capitalului uman din învățământul superior. În paralel, este elaborat Registrul Educațional Integrat (REI), printr-o soluție de tip cloud-computing, care va furniza volumul necesar de informații pentru urmărirea întregului parcurs educațional al studentului, prin interoperarea RMUR cu sistemele de gestiune a datelor din sectoarele preuniversitar și de formare continua astfel, va fi oferită o imagine cât mai aproape de realitate și cât mai completă a învățământului superior.

Interval de implementare: 2014 – 2015.

Proiect finalizat
POSDRU

Performanță în cercetare, performanță în predare – Calitate, diversitate și inovare în universitățile din România

Proiectul urmărește îmbunătățirea managementului și asigurarea calității sistemului de învățământ superior românesc prin consolidarea capacității strategice și a autonomiei universităților. Proiectul găzduiește desfășurarea unui exercițiu internațional de evaluare a universităților românești, conform Legii Educației Naționale.

Interval de implementare: 2011 – 2014.

Proiect finalizat
POSDRU

Pregătiți pentru a inova, pregătiți pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate și diversitate a universităților din România

Proiectul  vine în întâmpinarea necesitaților actuale ale sistemului național de învățământ superior prin organizarea unui exercițiu internațional de evaluare la care au fost invitate 47 de universități. Metodologia utilizata reprezintă rezultatul procesului de adaptare a Programului de Evaluare Instituțională (IEP) elaborat de European University Association (EUA) și implementat deja cu succes în numeroase țări europene.

Interval de implementare: 2011 – 2014.

Proiect finalizat
POSDRU

Asigurarea calității în învățământul superior prin elaborarea și pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare

Proiectul își propune să sprijine universitățile publice și private, institutele de cercetare și aproximativ 650 de persoane din universități sau agențiile MECTS. Prin participarea la elaborarea și discutarea metodologiilor de abilitare și audit dar și prin pilotarea și studiile de caz grupul țintă va fi capabil să continue și să aplice ulterior aceste metodologii contribuind astfel la dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în universități și la implementarea prevederilor LEN nr. 1/2011.

Interval de implementare: 2011 – 2014.

Proiect finalizat
POSDRU

Absolvenții și Piața Muncii

A fost primul proiect național care a urmărit legătura dintre studiile absolvite de tineri și activitatea lor profesională, rolul său fiind acela de a spori capacitatea instituțională a universităților de a desfășura studii de monitorizare in mod constant.

Interval de implementare: 2009 – 2012.

Proiect finalizat
POSDRU

Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc

Proiectul strategic a deschis un nou ciclu de transformare structurală a învățământului superior românesc. Acesta si-a propus realizarea unei viziuni pe termen lung (orizont 2025) asupra dezvoltării învățământului universitar din România, viziune asumată de către actorii cheie din sistem și de societate în ansamblul său. Sub denumirea „Dialogurile de la Bucureşti” proiectul a fost gazda unui amplu exercițiu de foresight, care fundamentează un set de politici educaționale de dezvoltare ale învățământului superior, reper pentru poziționarea strategică a universităților.

Interval de implementare: 2008 – 2011.

Proiect finalizat
POSDRU

Studii doctorale în România – Organizarea Școlilor Doctorale

Scopul proiectului este de a promova o abordare strategica unitară de reformă a sistemului de studii doctorale, pentru a asigura o contribuție reală a programelor doctorale și postdoctorale la formarea unor cercetători cu performanța recunoscută internațional, precum și vizibilitate și recunoașterea talentului tinerilor cercetători români pregătiți în țară.

Interval de implementare: 2008 – 2011.

Proiect finalizat
POSDRU

Doctoratul în Școli de Excelență - Evaluarea calității cercetării în universități și creșterea vizibilității prin publicare științifică

Proiectul strategic a avut drept obiectiv general elaborarea, testarea și implementarea unei metodologii care să asigure evaluarea internațională a calității cercetării în universități, susținerea școlilor de excelență precum și creșterea capacității de publicare științifică la nivel instituțional și individual, cu impact asupra calității programelor doctorale.

Interval de implementare: 2008 – 2011.

Proiect finalizat
POSDRU

Îmbunătățirea Managementului Universitar

Schimbările din învățământul superior din România au fost pe cât de multiple și radicale, pe atât de continue impunând transformări esențiale ale procesului educațional. Inițierea și implementarea diverselor reforme și procese la nivel european sau internațional sunt cu atât mai relevante pentru Romania, cu cât sistemul educațional național se afla într-un proces de reformă profundă. Acest proiect a fost conceput pentru a răspunde nevoilor societății actuale și pentru a crea premisele unui „învățământ relevant si receptiv la nevoile specifice ale economiei” prin promovarea unor tehnici, cunoștințe, instrumente moderne de management al unei instituții de învățământ superior.

Interval de implementare: 2008 – 2011.

Proiect finalizat
POSDRU

Platforme

Registrul Educațional Integrat - Registrul Matricol Unic

O platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educațional. Prin intermediuL REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România, pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile de studii, constituind un demers susținut de colectare și centralizare în scopul eficientizării activității administrative și îmbunătățirii capacității de a fundamenta strategii instituționale și politici naționale din domeniu.

Study in Romania

Promovează învăţământul superior românesc la nivel global, contribuind la atragerea studenților naționali și internaționali în programe de studiu din oferta educațională a universităților românești.

Platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior (ANS)

Un sistem informațional integrat, dezvoltat în maniera modulară, compatibil cu sistemele de colectare a datelor la nivel european, dedicat învățământului superior din România, care reunește principalele date statistice cu privire la învățământul superior accesibil tuturor actorilor interesați.

Brainmap

O comunitate online unde se regăsesc experți evaluatori români și străini, aplicanți la competițiile din PNCDI II și PNCDI III, directori de proiecte finanțate, precum și antreprenori cu activitate de inovare. De asemenea, platforma mai este utilizată și pentru selecția membrilor consiliilor consultative din cercetare și învățământul superior.